منابعی برای شما و معلم شما
ترجمة یدالله آقاعباسی

نمایش خلاق محدود به صحنه و نمایشنامه های رسمی نیست. اگر با استفاده از این نوع نمایش به یادگیری و آموزش جان بدهید، می توانید در مطالب درسی مدرسه خیلی چیزها پیدا کنید. همة ما  راه های متفاوتی برای یادگیری داریم. با انجام دادن آن چه که یاد می گیریم، اطلاعات بیشتری در مورد موضوع مورد نظر پیدا می کنیم. آدم می تواند بهتر بشنود و ارتباط مطمئن تری با دیگران برقرار کند. به علاوه تفریح خیلی بیشتری هم دارد. در این جا برای جان تازه بخشیدن به مطالب درسی راه هایی به شما و معلم شما پیشنهاد شده است:


مهارت های مورد نیاز برای نمایش خلاق:


1- حل مسأله
2- تجزیه و تحلیل
3- تفکر خلاق
4- برنامه ریزی
5- سازمان دهی
6- همدلی
7- اعتماد بنفس
8- ارتباط
9- گوش دادن
10- مطالعه

فنون:

 حرکت پانتومیم – نشان دادن موقعیت در فضای شخصی (بدون برخورد با دیگران).
 پانتومیم های زنجیره ای – یکی کاری را شروع می کند و حرکت بعدی به نفر بعد منتقل
می شود.
 پانتومیم روایی – مربی موقعیتی را شرح می دهد و دانش آموزان به آن موقعیت واکنش نشان می دهند.
 نمایش داستانی – تمام داستان ها یا بخش هایی از آن ها به نمایش درمی آید.
 بازی نقش – اطلاعات در مورد اشخاص یا رویدادهای مهم به جای این که فقط با نوشتن و خواندن گزارش منتقل شوند، با بازی در اختیار دیگران قرار می گیرند.
 بازی ها – فعالیت های ساده بر اساس شکل هایی از نمایش خلاق.
پیشنهادهای مقدماتی
در این بخش پیشنهادهایی مطرح شده، اما خود شما هم می توانید چیزهایی را پیشنهاد کنید.


دانش


- مراحل رشد گیاهی را به نمایش درآورید و ابتدا از هسته ای که کاشته شده شروع کنید. این مراحل را توصیف کنید و آهسته آهسته تبدیل به گیاه بشوید. (پانتومیم روایی)
- قبل از بازدید از باغ وحش راه رفتن حیوانات را تمرین کنید. دربارة حیواناتی که معمولاً در باغ وحش پیدا می شوند، داستانی درست کنید و در اطراف محیط طبیعی آن ها حرکت کنید. دربارة نحوة حرکت حیوانات و رفتارهای آن ها گفتگو کنید. حرکت های سادة آن ها را از خود دربیاورید و نحوة دیدن آنان را توصیف کنید. در قالب حیوانات مختلف بروید. هر نقش را با استفاده از کلمه مجسمه (یا بر جا خشکیدن) تغییر دهید. (پانتومیم روایی)
- برای آموختن نحوة کارکرد انواع ماشین های ساده، آن ها را بازی کنید. می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید و یا به گروه های کوچک تقسیم شوید. روی کاغذهای کوچکی توصیف هر دستگاه را بنویسید. برشماست که نشان دهید که دستگاهتان چطور کار می کند و دیگران را وادار کنید که آن را حدس بزنند. (بازی)
- با تبدیل شدن به سیارگان، ترتیب آن ها را نشان دهید. (پانتومیم)

هنرهای زبانی

شعر جولانگاه مناسبی برای نمایشگران خلاق است. شعر خوب واژگان توصیفی فراوانی دارد که به شما در مورد حرکتتان سرنخ های مناسبی می دهند. خودتان هم می توانید شعر بنویسید. وقتی شعری را اجرا کنید می بینید که نوشتة خلاق چه واژگان توصیفی مهمی دارد. مربی می تواند شعری را بخواند و شما در فضای شخصی خود آن را اجرا کنید. فرض کنید این شعر در مورد یک آدمک برفی است. خودتان نقش او را بازی کنید. بعداً آفتاب درمی آید و شما آهسته آهسته آب می شوید. (پانتومیم روایی)


- یک راه مناسب یادگیری دیدگاه یا زاویة دید، بازی کردن آن است. به قصة سه خوک کوچولو فکر کنید. می توانید داستان را از دیدگاه سه خوک کوچک و سپس از دیدگاه گرگ بازی کنید. می توانید همین کار را با هر قصة دیگری انجام دهید. (نمایش داستانی)


قرائت / ریاضیات

اجرای ترتیبی موقعیت مناسبی برای بعضی از نمایشگران خلاق است. بخش هایی از یک داستان یا مسألة ریاضی داستانی را روی تکه هایی از کاغذ بنویسید. هر فعالیتی را روی کاغذی بنویسید. دور هم جمع شوید و تصمیم بگیرید که اولین فعالیت را چه کسی بازی کند. بازی کنید و ببینید که آیا تماشاگران هم فکر می کنند که شما مراحل را درست کار کردید. (بازی)


علوم اجتماعی

علوم اجتماعی حوزة وسیعی برای بازی کردن نقش است. می توانید هر رویداد یا آدم مشهوری را برگزینید و آن را نمایش دهید یا بازی کنید. چیزی که لازم دارید پژوهش در اطلاعات مربوط به آن رویداد یا شخص و سپس ارائه نمایش خلاق خود برای گروه است. به این ترتیب لطف یادگیری بیشتر است.


اندیشه های مربوط به رشته های متوسط

در این جا چند پیشنهاد از ماست، ولی خودتان می توانید چیزهای دیگری هم پیشنهاد کنید.


علوم


- روبات شناسی موضوع ارزنده ای برای نمایشگران خلاق است. می توانید نحوة حرکت روبات را یاد بگیرید و خودتان آن را بازی کنید. حرکت های روبات را درمی آورید و دیگران باید حدس بزنند که این روبات دارد چه کار می کند. آیا در یک مرکز فضایی کار می کند یا یک روبات طبی است؟ و یا ... (بازی)
- درس اقیانوس شناسی فرصت خوبی برای رفتن به یک سفر فرضی به اعماق اقیانوس است. به کمک خود بکوشید تا نقش یک راهنمای سفر زیرآبی را بازی کنید. نقش موجودات را بازی کنید و دربارة آلودگی آب ها چیزی یاد بگیرید و واکنش نشان دهید. (پانتومیم روایی)
- ساختار اتم را بشناسید. نحوه کار ذهن را یاد بگیرید. به دیگران نشان بدهید که این چیزها چگونه کار و حرکت می کنند. (پانتومیم)


زبان


- بخش های جمله را روی برگه های کاغذ بنویسید و سپس برگه ای بکشید. تبدیل به کلمه بشوید و ببینید که آیا می توانید بخش های مختلف را سر جای درست خود قرار دهید.
- ضرب المثل ها برای نمایشگران خلاق بسیار ارزنده اند. چند ضرب المثل را روی برگه های کاغذ بنویسید. یکی از آن ها را بردارید و آن را بازی کنید. ببینید که آیا تماشاگران شما می توانند آن ضرب المثل را حدس بزنند. (بازی)
- یادگیری نوشتن جمله های گفتاری در آغاز گاهی پیچیده به نظر می رسد. برای آموختن نحوة نقطه گذاری می توانید چند گفتگو را روی برگه های کاغذ بنویسید. شما و یکی دیگر از افراد می توانید گفتگوها را شمرده و آرام اجرا کنید و دیگران بکوشند تا آن ها را به درستی بنویسند. (بازی)


فنون زبانی / خواندن


- شما می توانید برای خودتان متنی با گفتار یا بدون گفتار (پانتومیم) بنویسید. گروهی از دوستانتان را جمع کنید تا متن خودتان را اجرا کنید. (نمایش داستانی)
- می توانید داستانی را که قبلاً کسی آن را نوشته بردارید. آن را به صحنه های مختلف تقسیم کنید. برای بازی شخصیت ها افرادی را برگزینید. برای هر کس حرف هایی و حرکت هایی در نظر بگیرید. هر صحنه را در گوشه ای از اتاق قرار دهید. وقتی شما و دوستانتان آماده شدید، می توانید دور اتاق بگردید و هر بخشی کار خود را و سهم خود از داستان را اجرا کند. (نمایش داستانی)


توضیح:

می توانید صدا و تصویر خود را ضبط کنید. اگر دوربین ندارید، می توانید فقط صدا را ضبط کنید. (البته غیر از چیزهایی که با پانتومیم اجرا می کنید!)

 

 
 
درباره نمايش خلاق
پروژه های اجرايي
اخبار
عکس
درس های نمايش خلاق
مربيان
کتاب و مقاله
گفتگو
فيلم